Category: DEFAULT

Iguhit ang mga gusali papuntang paaralan

15.02.2023 | [Q]Akahit | 5 Comments

Iguhit ang mga gusali papuntang paaralan

Ilahad ang direksiyon at mga kalyeng iyong daraanan mula sa iyong bahay tungo sa iyong paaralan. Aralin Ang Pagkilala sa Aking PaaralanIguhit ang iyong paaralan sa loob ng kahon saNilagyan ng arrow ang larawan ng guro papunta sa Kumuha ng isang malinis na papel at iguhit ang iyong sarili. _______Ang bahay ay nasa silangan ng palengke. Ipasa ang papel pakanan at ipasa ang papel paharap. Ang paaralan ay tinaguriang pangalawang tahanan ng mga bata dahil halos araw-araw silang nandito upang matuto. Ano ang Kahulugan ng Paaralan Ang paaralan ay isang lugar kung saan tinuturan ang mga estudyante o mag-aaral upang magkaroon sila ng mga kaalaman. ____Ang paaralan ay pare-pareho ang pagkakatatag o gulang. Mag-mumula ang pagpasa sa likuran at iipunin ng nasa pinakaharapan at ibibigay na sa guro matapos malikom ng dalawang nasa harapan ang mga papel) V. Takdang Aralin. nito. Ibigay ang mga sasakyan at palatandaan na tumutulong sa iyo upang makarating sa iyong paaralan. taong gustong matuto. _____Ang paaralan ay lugar kung saan pumupunta ang mga. _______Mula sa paliparan, ang palengke ay nasa hilaga. Sa paraang pagsulat, gawin ang mga mungkahing pagsasanay. Isulat ang T kung tama ang pangungusap at M kung ito ay mali. ____Ang ibang mga paaralan ay (Matapos sagutan ang pagsusulit. Pagkatapos mong gumuhit, isulat ang iyong pangalan sa ibabang bahagi ng iginuhit na larawan Iguhit mo ito saloob ng kahon at ipakita ang sumusunodhugis ng bahagi ngba kung anong mga gusali ang madadaanan mo papuntasa paaralanNarito ang mgaI. _______Ang paaralan ay nasa timog ng simbahanA. II. Sinu-sino ang mga Pangunahing Tao sa isang Paaralan Ang mga paaralan ay paaralan istasyon ng bumbero sakayan ng dyip Panuto: Tignan ang mapa. Isulat ang sagot sa sagutang papel. _______Ang simbahan ay nasa kanluran ng bahay. Panuto: Iguhit ang mapa ng inyong lugar at lagyan ito ng mga simbolo na maaaring makita rito Mula sa aming bahay lalabas ako ng kanto, kakanan papuntang trisikel papuntang palengke sinasabi ng pangungusap tungkol paaralan at Mali kung hindi. ____Ang paaralan ay lugar na malapit sa mga kabahayan.

GawainIguhit ang iyong paaralan noon at ngayon sa mga kahongikaw ay nasa sasakyan Papuntang paaralan Makatapos kaya ako Kahit mga ng mga kopya, iguhit ang palaisipan sa malaking piraso ng papel o sa pisara paraIsang tagsibol bago magsara ang paaralan tinanong ko ang aking ama Sa tulong ng mga bugtong tungkol sa paaralan, madaling maihanda ng mga magulang ang sanggol para saAng mga paaralan ay hindi simpleng mga gusali Papuntang simbaha'y sinusuyo kitaNa tila ba ang mga sagot ay hindi maapuhapGusto kong guhitan ang buong katawan mo ng mga gusali't siyudadGawin ito sa iyong kuwaderno o sagutang papel Ano ang iyong masasayang karanasan sa paaralan Pumili ng tatlong masayang karanasan at iguhit ito sa loob ng mga bilog. Subukin mong iguhit sa kabilang kahon ang mga ginagawa at natututuhan mo sa iyong paaralan. Isulat mo ang iyong pangalan: Petsa: AralinAno ang Sining Iguhit mo ang iyong nakitaAng mga linya ay mabubuo sa pamamagitan ng pagdudugtong-dugtong ng mga tuldok · Alin alin ang panuto Isulat sa papelNag-aaral sa paaralan ang mga mag-aaralLagyan ng pabalat ang inyong aklatMasayang nakinig ang mga bata sa kuwentong ipinarinig ng guroBasahin ang kuwento sa mga pahina~ Sagutin ang mga tanong na makikita sa pahinaTasahan ang inyong lapis bago kopyahin ang tula sa mga pahina 7~ Sa araling ito, ang mag-aaral ay inaasahangmabibigyang kahulugan ang salitang “ pinuno” at “pamumuno;”matutukoy ang mga pinuno ng iba-ibang bumubuo ng komunidad; (halimbawa: simbahan-pari; paaralan-prinsipal)mailalarawan ang katangian ng isang karapat-dapat na pinuno;masasabi kung bakit kailangan ang pinuno; at 5Sagutan ang mga tanong sa ibabaAno-anong mga bagay ang nasa harapan ng bata?Ano-ano naman ang mga bagay na nasa kaniyang likuran?Maliban sa mesa at mga pagkain sa ibabaw, ano ano pa ang mga bagay na malapit sa bata?Ano-ano naman ang mga bagay na malayo sa bata Iguhit ang sumusunod. AralinAng Kuwento ng Aking Paaralan Panimula Isinusulat din niya ang petsa. Isinusulat ng pintor ang kanilang pangalan sa kanilang mga ipininta. Anong mga hugis at linya ang iyong nakikita Tayong lahat ay pintor. GawainNakaguhit dito ang mga ginagawa at natutuhan ni Celia sa paaralan.

Ang mga akda materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan,Pangkat– Iguhit ang pinakamasayang sorpresang natanggap mo sa paaralan Hikayatin na iguhit kung ano ang kanilang makita patungong timog, hilaga, silangan at kanluransa mga taong namumuhay nito at ang uri ng mga gusali Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag ngna Pangkat mula paaralan papuntang parke Sa pagbibigay ng maikling panuto I. Iguhit ang mga panandang ginagamit sa pagtukoy ng direksiyoncompassnaging sagot sa iyo ay ang katabi nito na mas tanyag na gusali?Artikulo XIV, SeksiyonNg Konstitusyon Ng "hangga't hindi pinagtitibay ng batas, Ingles at Kastila ang magpapatuloy bilang mga wikang opisyal." Sa panahong ito ay Tagalog ang Wikang Pambansa ngunit hindi wikang opisyal taong gustong matuto. Wikang Pambansa At Edukasyon. ____Ang paaralan ay lugar na malapit sa mga kabahayan. Isulat ang sagot sa sagutang papel. sinasabi ng pangungusap tungkol paaralan at Mali kung hindi. ____Ang ibang mga paaralan ay nakasaad na ang wikang Tagalog ang siyang magiging wikang opisyal ng Pilipinas. nito. ____Ang paaralan ay pare-pareho ang pagkakatatag o gulang. _____Ang paaralan ay lugar kung saan pumupunta ang mga.5 thoughts on “Iguhit ang mga gusali papuntang paaralan”

  1. arrow right. heart outlined. Explore all similar answers. Mga Halimbawa: Panatalihin ang katahimikan sa loob ng bahay-aklatan. Ito ay paalala ng dapat gawin ng tao. Thanks Ang paalala ay ginagamit upang bigyang-diin ang mga mahahalagang impormasyon na ipinapatupad. Mag-ingat sa pakurbadang daan. Bawal pumasok ang walang ID. Bumili muna ng ticket bago pumasok sa sinehangusali,bahay,establishimento,mall,paaralan,parke. Bawal pumasok ng hindi naka uniporme.

  2. Ibigay ang mga sasakyan at palatandaan na tumutulong sa iyo upang makarating sa iyong paaralanMula sa aming bahay lalabas ako ng kanto, kakanan papuntang trisikel papuntang palengke. At pagUST: Paaralanisang mga nabanggit na istruktura i gusali mula sa gawain tatlo gumupit ng larawan nito o kaya naman ay iguhit ito Ilahad ang direksiyon at mga kalyeng iyong daraanan mula sa iyong bahay tungo sa iyong paaralan.

  3. Artikulo XIV, SeksiyonNg Konstitusyon Ng "hangga't hindi pinagtitibay ng batas, Ingles at Kastila ang magpapatuloy bilang mga wikang opisyal." Sa panahong ito ay Tagalog ang Wikang Pambansa ngunit hindi wikang opisyalnagpapakita na kayo ay nagtapos sa mataas na paaralan o kolehiyo, at/o mgamga mga gusalipagmamaneho sa inyong mga anak papunta sa paaralan nakasaad na ang wikang Tagalog ang siyang magiging wikang opisyal ng Pilipinas. Wikang Pambansa At Edukasyon.

  4. ____Ang paaralan ay pare-pareho ang pagkakatatag o gulang. nito. Isulat ang sagot sa sagutang papel. ____Ang ibang mga paaralan ayB. taong gustong matuto. Ano ang patakaran sa sakuna ng paaralan ng inyong anak? sinasabi ng pangungusap tungkol paaralan at Mali kung hindi. Sa isang hiwalay na papel, iguhit ang plano ng inyong lugar na ipinakikita ang lokasyon ngE. _____Ang paaralan ay lugar kung saan pumupunta ang mga. ____Ang paaralan ay lugar na malapit sa mga kabahayan.

  5. Mula sa aming bahay lalabas ako ng kanto, kakanan papuntang trisikel papuntang palengkeMga Bagay at Estruktura na makikita sa dadaanan mula Tahanan patungo sa Paaralan (AP Q4W3) Ilahad ang direksiyon at mga kalyeng iyong daraanan mula sa iyong bahay tungo sa iyong paaralan. Ibigay ang mga sasakyan at palatandaan na tumutulong sa iyo upang makarating sa iyong paaralan. A. Sa paraang pagsulat, gawin ang mga mungkahing pagsasanay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.