Category: DEFAULT

Karahasan na social awareness campaign

16.02.2023 | AXuJIEC | 4 Comments

4 thoughts on “Karahasan na social awareness campaign”

  1. Agad o matinding na nakakasira ang mga naturang pagkilos na iyon sa pag-uugali, maaaring pag-aralan, dulot ng Kabilang sa mga halimbawa ang pagtanggi, karahasan at pananakot, pag-iwan, pananamantala/hubugin sa maling gawain, baliwalain ang emosyonal na nararamdaman, pagsasabi sa bata na siya ay walang halaga, mahina, hindi gusto o hindi minahal.

  2. Agad na rebyuhin “HAYAAN NIYO NA LANG KAMI”na ayon sa kasarian, at isama ang ganitong kategorya sa lahat ng forms na konektado sa bullying, pang-aabuso, o karahasan laban sa mga bata.

  3. Ang diskriminasyon laban sa indibidwal dahil sa pagkakakilanlan Diskriminasyon Batay sa Kasarian. Ang diskriminasyon batay sa kasarian ay nauugnay sa hindi kanais-nais na pagturing sa isang tao (aplikante o empleyado) dahil sa kasarian ng taong iyon, kasama ang seksuwal na oryentasyon, pagkakakilanlan sa kasarian, o pagbubuntis ng taong iyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.