Category: DEFAULT

Mga panalangin nagta tagubilin sa kaluluwa ng taong naghihingalo

15.02.2023 | Фьоре | 5 Comments

Mga panalangin nagta tagubilin sa kaluluwa ng taong naghihingalo

Idinarasal natin ito pa gabay ito sa pagpapadasal sa kaluluwa ng mga namatay na at mga nasa purgatoryo,,, ito ay isang panalangin na ginagawa ng mga katoliko tuwing anibersaryo ng 📣 NEW: Nobena para sa Kaluluwa ng Yumao 👉🏼 natin ang kaluluwa ng mga mahal na:// Ang panalangin na ito ay isang nobena o pagpapasiyam na maaaring dasalin sa loob ng siyam na araw mula sa pagpanaw ng mahal sa buhay.

Panalangin: Hininga ng Kaluluwa. Tweet. “Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso kay YAH gaya sa isang kaibigan. Hindi yung kailangan upang gawing kilala si YAH kung ano tayo, kundi upang magpagana sa atin na tanggapin Siya. Ang panalangin ay hindi dinadala si YAH nang pababa sa atin, kundi nagpapadala sa atin nang pataas tungo sa Kanya.” 1 Panalangin Para sa Kaluluwa PANALANGIN PARA SA KALULUWA + Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa’t sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon ko’t Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay
Panalangin Para sa Kaluluwa. PANALANGIN PARA SA KALULUWA + Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon kong Jesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawat sumakop sa akin, pinagsisihan kong masakit na masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo, ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon kot Ama ko, iniibig kong lalo sa lahat, nagtitika akong matibay na Panalangin para sa kaluluwa isang gabay sa pagdadasal sa kaluluwafilipinoStudocu gabay ito sa pagpapadasal sa kaluluwa ng mga namatay na at mga nasa purgatoryo,,, ito ay isang panalangin na ginagawa ng mga katoliko tuwing anibersaryo ng Sign inRegister Sign inRegister Home Ask an ExpertNew My Library Discovery Institutions Misamis University
Dasal ng Banal na Espiritu: Halika, Banal na Espiritu, punuin ang mga puso ng inyong pananampalataya at magpaningas sa kanila ng apoy ng iyong pagibig. Ipadala ang iyong Espiritu at saka sila nilikha. At saka ikaw babaguhin ang ibabaw ng lupa. Tayo ay magdasal Panalangin sa Kaluluwa ng Yumao Tagalog Prayer for the Dead with Audio or VoiceMga kapatid, halina’t manawagan kay Jesukristo upang ang ating kapatid na yu

Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na iyong ipinawis nang manalangin ka sa halamanan S: kaawaan mo po at patawarin ang kaluluwa ni _________Jesus ko alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong kagalang-galang na mukha S: kaawaan mo po at patawarin ang kaluluwa ni _________Jesus ko alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis5 thoughts on “Mga panalangin nagta tagubilin sa kaluluwa ng taong naghihingalo”

  1. Panalangin para sa kaluluwa isang gabay sa pagdadasal sa kaluluwafilipinoStudocu gabay ito sa pagpapadasal sa kaluluwa ng mga namatay na at mga nasa purgatoryo,,, ito ay isang panalangin na ginagawa ng mga katoliko tuwing anibersaryo ng Sign inRegister Sign inRegister Home Ask an ExpertNew My Library Discovery Institutions Misamis University

  2. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na Iglesya Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran Nangunguna: Panginoon namin, dinggin Mong nalulugod ang ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao aming pag-aamo-amo at dumating nawa sa Iyong tainga ang at sa buhay na walang hanggan

  3. 5 Panalangin Para sa Kaluluwa Reyna ng mga kumpesor, _____ Reyna ng mga birhen, _____ Reyna ng lahat ng Santo, _____ Reynang ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal, _____ Reynang iniakyat sa langit, _____ Reyna ng kasantu-santusang rosaryo, _____ Reyna ng kapayapaan, _____ Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, *** Patawarin mo siya, panginoon namin Kordero ng Diyos na nakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, *** Pakapakinggan mo siya, panginoon namin Kordero ng

Leave a Reply

Your email address will not be published.