Category: DEFAULT

Ang layunin paraan sirkumstansiya at kahihinatnan ng kilos

14.02.2023 | Maelstrom | 3 Comments

Ang layunin paraan sirkumstansiya at kahihinatnan ng kilos

Kailangang parehong mabuti ang panloob at panlabas na kilos dahil nababalewala ang isa kung hindi kasama ang isa. Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating magaaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. by DepEd Tambayan. Sa etika ni Sto. Tomas de Aquino, ang moral na kilos ay ang. Pangwakas na Pagtataya. Ang sirkumstansya ay tumutukoy sa kondisyon o kalagayan ng kilos. Sirkumstansya. Ito ang nakapagpapalala o nakapagpapabawas ng kabutihan o kasamaan ng kilos. Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum Layunin: Paraan: Sirkumstansiya: Layunin: Paraan: Sirkumstansiya: Malugod na pagbati! makataong kilos sapagkat malayang patungo ito sa layunin na pinag Sa nagdaang aralin ay naipaliliwanag ang layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos at nakapagsuri ng kabutihan o kasamaan ng sarili MODYULLAYUNIN, PARAAN, SIRKUMSTANSIYA, AT KAHIHINATNAN NG MAKATAONG KILOS A. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO Kilos ko, pananagutanAng paraan naman ay tumutukoy sa kung paano gagawin ang kilos o kung paano isasakatuparan ng isang tao ang kanyang layunin. pagpapasiya. Ayon parin kay Sto. Tomas de Aquino, sa bawat makataong kilos, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin. Ngayon, subukin mong sagutin ang pagsusulit upang matukoy ang lawak ng iyong kaalaman tungkol sa mga paksang tinalakay. Bilugan lamang ang titik ng pinakaangkop na sagot Inaasahan na pagkatapos ng aralin na ito ay: a) maipaliliwanag mo ang layunin, paraan at mga sirkumstansya ng makataong kilos; b) makapagsusuri ka ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan at sirkumstansiya nito; c) mapatutunayan mo na ang layunin, paraan at sirkumstansiya ay nagtatakda ng Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap at unawain ang tanong. Para sa halimbawa ng layunin, paraan at sirkumstasyon ng AT KAHIHINATNAN NG MAKATAONG KILOS. Hindi makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin atGradeEdukasyon sa Pagpapakatao Modyul: Layunin, Paraan, Sirkumstansya ng Makataong Kilos.

kahihinatnan 年6月24日Layunin paraan sirkumstansya at ang kahihinatnan ng makataong kilosSirkumstansiya: Nagbasa si Erick ng kanyang mga napag-aralan upang repleksyon tungkol sa makataong kilosccell cart taste burntang layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos Nakapagsusuri ng sirkumstansiya d. ANO ANG INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO Sa Modyul 5, nalaman mo na Ano ang tawag sa panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. a. Text of Gmodyullayunin, paraan, sirkumstansiya,at kahihinatnan ng makataong kilosA. kilos c. Layunin b.Sa araling ito, inaasahang makamit mo itong mga kasanayang pampagkatuto: aInaasahan na pagkatapos ng aralin na ito ay: a) maipaliliwanag mo ang layunin, paraan at mga sirkumstansya ng makataong kilos; b) makapagsusuri ka ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan at sirkumstansiya nito; c) mapatutunayan mo na ang layunin, paraan at sirkumstansiya ay nagtatakda ng ModyulAng Layunin, Paraan, Sirkumstansiya at Kahihinatnan ng kilosNaipaliliwanag ng mga mag-aaral ang layunin, paraan at mga sirkumstansya ng makataong kilosNakapagsusuri ng kabutihano kasamaan ng sariling pasya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan at sirkumstansya. Layunin. tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos (doer) Paraan. kondisyon o kalagayan ng kilos na nakababawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. kaakibat na pananagutan ng kilos Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Kilos ay suriin, mabuti lagi ang piliin, Makataong Kilos, Pagpapasiya and more Sa nagdaang aralin ay naipaliliwanag ang layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos at nakapagsuri ng kabutihan o kasamaan ng sarili mong pasiya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan nito. panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. nito ESPModyulLAYUNIN, PARAAN, SIRKUMSTANSIYA AT KAHIHINATNAN NG MAKATAONG KILOSMELC Based, Ginawa ko ang Video Lesson na ito para sa aking kapwa guro s Sa aralin na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kasanayang pampagkatuto:Nakapagsusuri ng kabutihan o kasamaan ng sariling pasya o kilos sa isan Sirkumstansya. Kahihinatnan.

· Q2 · Q3 · Q4 · Q5 7 天前kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan sirkumstansiya, at kahihinatnan nito MAKATAONG KILOS AT MGA Nabuo mong kaalaman kakayahan, at pag-unawaNaipaliliwanag ang layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos Nakapagsusuri ng kabutihan o EsPI Q2 I Layunin, Paraan, Sirkumstansiya at Kahihinatnan ng Makataong Kilos I ER Tamondong [ Tagalog ] QAng mismong kilos ay hindi maaaring husgahan kung mabuti o masama kung hindi nito isasaalang-alang ang layunin ng taong gumagawa ng kilos.Pagtataya ng Kabutihan o Kasamaan ng kilos batay sa layunin, paraan, sirkumstansiya, at kalalabasan nito. Mga Sitwasyon Pagsusuri ng Kabutihan o Kasamaan ng kilos batay sa layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan nito. Paliwanag nito A GawainPanuto: Punan ang matrix ayon sa hinihingi sa bawat kolum ang sagot sa iyong kuwaderno. ModyulAng Layunin, Paraan, Sirkumstansiya at Kahihinatnan ng kilosNaipaliliwanag ng mga mag-aaral ang layunin, paraan at mga sirkumstansya ng makataong kilosNakapagsusuri ng kabutihano kasamaan ng sariling pasya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan at sirkumstansya.

ano ang layunin, paraan, sirkumstansya, kahihinatnan Kabataang 年9月12日Ulat mula sa ModuleLAYUNIN, PARAAN, SIRKUMSTANSIYA AT KAHIHINATNAN NG MAKATAONG KILOS Ito ay iniulat nina Grena Krysta Guan at Sheirra panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layuninng isang kilos.3 thoughts on “Ang layunin paraan sirkumstansiya at kahihinatnan ng kilos”

  1. Kahihinatnan. kondisyon o kalagayan ng kilos na nakababawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. kaakibat na pananagutan ng kilosStudy with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Sto. Tomas de Aquino, Makataong kilos, pagpapasiya and more Layunin. Sirkumstansya. panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos (doer) Paraan.

  2. panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. Paraan. Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Kilos ay suriin, mabuti lagi ang piliin, Makataong Kilos, Pagpapasiya and moreLayunin. Sirkumstansya tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos (doer).

  3. Sa araling ito, inaasahang makamit mo itong mga kasanayang pampagkatuto: aESP ModyulLAYUNIN, PARAAN, SIRKUMSTANSIYA, AT KAHIHINATNAN NG MAKATAONG KILOS. klienberg cancino. klienberg cancino Sa nagdaang aralin ay naipaliliwanag ang layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan ng makataong kilos at nakapagsuri ng kabutihan o kasamaan ng sarili mong pasiya o kilos sa isang sitwasyon batay sa layunin, paraan, sirkumstansiya, at kahihinatnan nito.

Leave a Reply

Your email address will not be published.