Category: DEFAULT

Ay ay payet c ama lyrics kan kanaey

14.02.2023 | MONDRAG | 2 Comments

Ay ay payet c ama lyrics kan kanaey

Kaman din pammakawan mi. I-adawim en dakami di am-in ay panlawaan mi Sin nakabasol ken dakami. [F Dm Bb C Am Gm] Chords for Layad di ama Layad di ina (kankanaey song) by ReBLiw NgAyA-An with song key, BPM, capo transposer, play along with guitar, piano, ukulele & mandolin There is no problem singing the song with a country style however, would it be better if the lyrics are in local dialect which can be understood by all. A local singer who is a fan of country music had composed a kankana-ey version of PerfectDayawek Sika Ama (Kankanaey) Lyrics: Din Layad Mo Ama Ya din Presensyam Siya'y ananapek, siya'y kasapulak Laydek ay madnge kalkalim ken saken Siya'y mangpapigsa si pammati Amin ay banag nabanges ay binay-an dak pay kinan sak pay dat numemnemnem basol ko ay nadagsen pangaasim ay ama pakawanem adiyak maibilang dis anak mo ay esang mangibilang ka ay baa ka maseg-ang dat kanan san ama na manpalti kayos baka lagsak kay dinmateng nan naamas nan dat nadatngan ay onga ilam ta siyay men adalam inaag mo isnan ingam inayan dis ik ikan · Matungpal kuma'y nemnem mo. In fact, listening to a song that you understand will help you you grasp the meaning of the song. Umyaka si kanen mi. Inagew ya edwani. Isnan daga kaman ed daya. Pakawanem din basol mi. Yan adim iyal-ali sulisog sin sag-en mi.

· Strumming. There is no strumming pattern for this song yet. Create and get +5 IQ. [Verse 1] Em G Dios ama ay wada ed daya D Tet-ewa ay wada ka Em Kanayon ay bumadbadang G D Em No wada di panligatan [Verse 2] Em G Managseg-ang ka sin amin ay parsua D Din layad mo't magay pap-eng na Em Indawat Mo din Mangisalakan G D Em Isunga engkami amin manyamanBy helping UG you make the world better and earn IQ Suggest correction Kantan Di Sin Ama by Samiklad and Dapyania very good song of Igorots. Wat din Kankanaey lyrics di naipeey tan wada din original video sina!!Dayawek Sika Ama (Kankanaey) Lyrics: Din Layad Mo Ama Ya din Presensyam Siya'y ananapek, siya'y kasapulak Laydek ay madnge kalkalim ken saken Siya'y mangpapigsa si pammati Amin ay banag
· [Intro] C G Am Em F C G 2x [Verse] C G Am C7 Sipod sin nan am-amuan ta F C G inagew mail-ilwak ken sik-a C G Am C7 Nan riknak adin makatalna F C G Isnan pusok kanayon ay wada kanabanges ay binay-an dak pay kinan sak pay dat numemnemnem basol ko ay nadagsen pangaasim ay ama pakawanem adiyak maibilang dis anak mo ay esang mangibilang ka ay baa ka maseg-ang dat kanan san ama na manpalti kayos baka lagsak kay dinmateng nan naamas nan dat nadatngan ay onga ilam ta siyay men adalam inaag mo isnan ingam inayan dis ik ikan · Yan ikar-kararag ko kuma kasin ay man-udan. Ta bareng sa'y tiempo ay enta kasin pan-ilaan. San udan (san udan) Man-ila ta sin udan (san udan) Et naeyak kasin ay en mankankanta (mankankanta) San gawan di udan yan eyak manes-esa. Enggana ed wani yan eyak man-namnama. San panag-isem mo yan kasin ay maila. Ammok metlang ay engganas kaman ninaTa diak nailaw-an ay nangibagbaga Layad ko kin sik-a ay tet-ewa Manposposipos di nemnem ko Problemak en sik-a ay palalo Enka ud kanan ay maidak si nemnem mo Pulos naid udpay di seg-ang mo No koma inka inbagbaga Ay min ananap ka si baknang Ta diak nailaw-an ay nangibagbaga Layad ko kin sik-a ay tet-ewa Maseg-ang koma si Kabunian Ta isa ak ay
· Ama Mi Lyrics (Kankanaey) Ama mi ay wada'd daya Nasantoan din ngadan mo Sapay kuma ta umali di enka pan arian Matungpal kuma'y nemnem mo Isnan daga kaman ed daya Umyaka si kanen mi Inagew ya edwani Pakawanem din basol mi Kaman din pammakawan mi Sin nakabasol ken dakami Yan adim iyal-ali sulisog sin sag-en miMatungpal kuma'y nemnem mo. Isnan daga kaman ed daya. Umyaka si kanen mi. Inagew ya edwani. Pakawanem din basol mi. Kaman din pammakawan mi. Sin nakabasol ken dakami. Yan adim iyal-ali sulisog sin sag-en mi. I-adawim en dakami di am-in ay panlawaan mi ILOCANO CHRISTIAN SONG-Saanakon Kasla Idi. Chords: A#m. F#. C#. G#Country Gospel SongWho Will Pray For Me When Mama's Gone. Chords[D C# B E Bm] Chords for Dios amaTheos band with Key, BPM, and easy-to-follow letter notes in sheet. Play with guitar, piano, ukulele, or any instrument you choose

Layad ay nenlikatan, Nar-os cha am-in. Ya ngag kasin ta angnen, Nar-os cha’t am-in. San enta nenfowekhan, Ad-im ngen semken  Kankanaey Lyrics: Layad ay nan likatan ta Inay-aywanan ta Layad ay nantinulungan Nalabas da ngam-in Seg-ang et enggay nan wada Tan nay ay nanbabawi ta Sinu ngata di amagen Nalabas da ngam-in Din nan-kad-kadwaan ta Manemnem mu pay ngata Nabayag ay nantulagan ta Nalabas da ngam-in Seg-ang et enggay nan wada Tan nay ay nanbabawi ta Sinu · Nan Layad Nan Likatan Song (Lyrics And Videos) Nan Layad Nen Likatan Song Lyrics (Kankana-ey) by Pedro Chinalpan. Seg-ang yangkay nan wad-ay, Sik-a et achi mampay. Nan layad ensikhafan, Tet-ewa’y sikhab.2 thoughts on “Ay ay payet c ama lyrics kan kanaey”

  1. Ama Mi Lyrics (Kankanaey) Ama mi ay wada'd daya Nasantoan din ngadan mo Sapay kuma ta umali di enka pan arian Matungpal kuma'y nemnem mo Isnan daga kaman ed daya Umyaka si kanen mi Inagew ya edwani Pakawanem din basol mi Kaman din pammakawan mi Sin nakabasol ken dakami Yan adim iyal-ali sulisog sin sag-en mi

  2. [Verse 3] Em G Lebbeng na ay madayaw Ka D Begew di nawadaan mis na Em D Em Mansala ya mankanta G D Em Ay mangidayaw en Sik-a [Verse 4] Em G Edwani ay nabikas There is no strumming pattern for this song yet. Create and get +5 IQ. [Verse 1] Em G Dios ama ay wada ed daya D Tet-ewa ay wada ka Em Kanayon ay bumadbadang G D Em No wada di panligatan [Verse 2] Em G Managseg-ang ka sin amin ay parsua D Din layad mo't magay pap-eng na Em Indawat Mo din Mangisalakan G D Em Isunga engkami amin manyaman.

Leave a Reply

Your email address will not be published.