Category: DEFAULT

Naghahatid sundo ng salita sa bibliya

14.02.2023 | Муханоид | 3 Comments

Naghahatid sundo ng salita sa bibliya

Maaari mong asahan ang isang himala na mangyari sa iyong buhay araw-araw Pamantayan sa Pagsasalin ng Bibliya. Kawikaan Ipaglaban mo ang iyong usap sa iyong kapuwa, at huwag mong ihayag ang lihim ng iba: Baka siyang nakakarinig ay umalipusta sa iyo, at ang iyong pagkadusta ay hindi maalis · Naghahatid kami ng isang himala na nagtatrabaho sa Diyos, ang Kristiyanismo ay isang himala sa sarili nito, samakatuwid ang mga talatang bibliya tungkol sa mga himala ngayon ay magbabago sa iyong buhay at magbabago sa paraang nakikita mo ang iyong sarili. Ang Bibliya ay unang isinulat sa sinaunang wikang Hebreo, Aramaiko, at Griego. Hindi naiintindihan ng karamihan sa mga nagbabasa ng Bibliya ang mga wikang ginamit sa pagsulat dito, kaya kailangan nila ng isang salin saPagtutuwid Diyos, Kalooban ng Kamanghamanghang Diyos Ang Banal na Espiritu at ang Kasulatan Kasulatan, Layunin ng Pagiging Saksi Kinasihan ng Espiritu Santo, Katangian ng Diyos na Nagpapatibaypara sa Mabuting Gawa Pagbabasa Pananampalataya bilang Katuruan Ang Kanon ng Biblia Ang Kasulatan bilang Kinasihan Disiplina ng Diyos Kinasihan Payo sa mga Kristyano Nag-aaral ng Bibliya Payo mula sa Diyos Kasulatan, Katuruan ng Guro, Mga Kalituhan Banal Kapakinabangan Saway Pakikipag-ugnayan Bibliya Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pagibig: nguni't ang nagdadadaldal tungkol sa anoman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Sa ngayon, ang buong Bibliya o ang ilang bahagi nito ay mababasa sa mahigit 3, wika.

9 na Mga Talata sa Bibliya Tungkol sa Awa ng Diyos: Paano Humiling sa Diyos ng Awa. Noong, ang pandaigdigang pagsiklab ng mga salot ay ipinapasabuhay ang pangamba sa lahat ng sangkatauhan. Hindi lamang ito, ngunit ang mga sakuna tulad ng mga lindol, taggutom, sunog, at mga salot na insekto ay madalas na nagaganap Ni Ding Yan, Tsina Noong, nanalig ako sa Panginoong Jesus. Pagkatapos umanib sa pananampalataya, madalas kong binabasa ang Bibliya. Labis akong naantig nang mabasa ko kung paanong ipinako sa krus ang Panginoong Jesus para tubusin ang sangkatauhan at nagsimula akong aktibong dumalo sa mga pagtitipon at sabik na ginugol ang sarili ko para sa
1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay DiyosSa pasimula ay kasama na ng Diyos ang SalitaNilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niyaNasa kanya ang buhay,[ a] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhanNagliliwanag sa · Sino si Hesus Ang Bibliya ay nagsasaad sa atin: Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.” (Gawa). Ngunit
Ang mga gagawa nito ay mawawalan ng bahagi sa buhay na walang hanggan sa langit. Bagamat ang babala sa Pahayag, ay patungkol sa aklat ng Pahayag, ang babalang ito ay para din sa mga taong sinasadyang baguhin ang mensahe ng Salita ng Diyos. Ibinigay din ni Moises ang parehong babala sa Deuteronomio, kung saan sinabihan niya ang Sagot. Tamang sabihin na ang Diyos ang sumulat sa Bibliya. Ayon saTimoteo, ang mga Kasulatan ay “hiningahan” ng Diyos. Sa buong Bibliya, makikita na laging binabanggit na nagsasalita ang Diyos. Mahigit sa beses na mababasa natin ang mga salitang “sinabi ng Panginoon.”. Tinutukoy ng Bibliya ang kanyang sarili bilang Salita ng

Mahalaga para sa mga mananampalataya na tumalima sa propetikong ; Aw., ; Apoc. ; Mal. ;TesI. Juan Pablo Zermeño: Dahil kay Jehova, Nagkaroon ng Kabuluhan ang Buhay Ko. Kung hindi maganda ang naging buhay natin, baka malaki ang maging epekto nito para sa atin. Kahit ganito ang naranasan ni Juan Pablo noong bata siya, nakita niya ang tunay na kahulugan ng buhay at naging panatag siya at masaya ng Pagtalima sa Propetikong Salita gaya sa isang Ilawang Nagniningning sa isang Madilim na Lugar Hanggang sa Magbukang-Liwayway ang Araw at Sumilay ang Tala sa Umaga sa Ating mga Puso Babasahin sa KasulatanPed.3 thoughts on “Naghahatid sundo ng salita sa bibliya”

  1. Sa kanyang Letter to Pammachius (AD), pinaboran niya ang salita-sa-salitang salin ng Bibliya dahil "ang mismong paghahanay ng salita ay isang misteryo" Agham Ang pagsasalin daw ay _____ dahil sa pinagdaraanan nitong proseso

  2. Ngunit Sino si Hesus Ang Bibliya ay nagsasaad sa atin: Sumagot naman sila, “Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.” (Gawa).

  3. Tamang sabihin na ang Diyos ang sumulat sa Bibliya. Tinutukoy ng Bibliya ang kanyang sarili bilang Salita ng Sa buong Bibliya, makikita na laging binabanggit na nagsasalita ang Diyos. Mahigit sa beses na mababasa natin ang mga salitang “sinabi ng Panginoon.”. Sagot. Ayon saTimoteo, ang mga Kasulatan ay “hiningahan” ng Diyos.

Leave a Reply

Your email address will not be published.