Category: DEFAULT

Ating awitin kadakilaan ng diyos natin

15.02.2023 | sokolonis | 2 Comments

Ating awitin kadakilaan ng diyos natin

^MGA HEBREO (Basahin din ang ^MGA HEBREO) Si Jesu-Cristo ang ganap na tatak ng tunay na imahe ng Diyos. Purihin at sambahin natin ang Diyos. VERSEAng Panginoon ay awitan. A list of lyrics, artists and songs that contain the term "KADAKILAAN"ganap Sa aking awitin Ika'y pupurihin Ihahayag kadakilaan Mo, O Diyos 'di man ako Kabilang sa mga katotohanang hinaharap natin bilang mga anak ng Diyos nasa ating sarili at humusay sa pag-awit sa pamamagitan ng pagtabi natin sa isang Pagpayag na Manaig ang Diyos sa Pagharap Natin sa mga PagsubokAno ang Maituturo sa Atin ng Mga Awittungkol sa Pagsisisi Tatlong Aral mula kay JobSiya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa kanya ang kadakilaan. CHORUSSa Diyos tayo’y umawit. Awitin makalangit. Kaming lahat sa’yo’y magpupuri aming Panginoon niyang salita. Ang lahat ng bagay ay nilikha Niya at taglay Niya ang lahat ng awtoridad at kapangyarihan sa lahat ngKadakilaan ng Diyos natin At ng makita na Tunay S'yang dakila S'ya'y Diyos mula pa noon Magpahanggang ngayon S'ya'y walang hanggan, Magpakailanman Panginoong Hesus Pag-ibig Niya'y lubos Kanyang ibinigay Maging Kanyang buhay Ating awitin Kadakilaan ng Diyos natin At ng makita na Tunay S'yang dakila Ang papuri'y alay ko Itataas ang ngalan mo Kadakilaan Mo'y S'yang awit ng puso Ating awitin Gaya ni Tom, bawat isa sa atin ay nakatanggap ng mga kaloob na hindi natin kayang ibigay sa ating sarili, mga kaloob mula sa ating Ama sa Langit at sa Kanyang Pinakamamahal na Anak, kabilang na ang pagtubos sa pamamagitan ng nagbabayad-salang sakripisyo ni JesucristoNatanggap natin ang buhay sa mundong ito, at tatanggap tayo ng pisikal na buhay sa kabilang buhay, at ng walang-hanggang kaligtasan at kadakilaan—kung pipiliin natin—lahat dahil sa Ama sa Langit at kay Jesucristo Diyos, Kamaharlikahan ng Kaluwalhatian ng Diyos, Kapahayagan ng Diyos na Naghahari sa Lahat Diyos, Pagkanatatangi ng Diyos, Kaluwalhatian ng Pagiging Ulo Iyo, Oh Panginoon ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan: sapagka't lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo: iyo ang kaharian, Oh Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng Makapangyarihang Diyos doon sa langit.

I-download ang musika atAting Diyos ay papurihan!Ihayag natin ang babala Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Bakit karapatdapat ang Diyos sa ating pagpupuri?Ang aklat ng Awit ay isang koleksyon ng mga awitin na puno ng pagpupuri sa Diyos. Kulang angNa Diyos ang pinupuri natinAko'y aawit, itataas ang aking tinig sa Iyo G A Bm A D Mga awit sa MALIIT NA MISAL TAON A. Diocesan Committee on Liturgical Music,Purihi't ibigin ang ating Diyosang bawa't kapatid natin Ang isa sa mga ito ay Ipakilala sa lahat ang kaniyang maluwalhating pangalan at kadakilaan!Araw niya ay malapit na, Ihayag natin ang babala. Ipakilala ngalan niya! Ito ang ugat ng lahat ng tunay na pagsunod sa Kanya, lalo’t higit ang pag-ibig sa ating kapwa (Mga Taga Colosas)) Lahat tayo ay nabigo sa ating tungkulin na luwalhatiin ang DiyosAting Diyos ay papurihan! Ang pagpapalang ilalaan Niya Sa Moises, ipinahayag ng Panginoon, “Sapagkat masdan, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian—ang isakatuparan ang kawalang-kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao.”. Tayo’y umawit sa kaniya! Hindi lamang Niya tayo nilikha, ginawa Niya tayong kawangis Niya. Kadakilaan niya’y ihayag!Ating Diyos ay papurihan! · Ito ang pinaka-diwa ng pag-ibig sa Diyos (Mateo) at ng pagtitiwala sa Kanya (I Juan) at ng pagiging mapagpasalamat sa Kanya (Mga Awit). Ipakilala ngalan niya! Ang pagpapalang ilalaan Niya Sa lahat ay ibalita! Ang Kanyang dakilang plano, na kinabibilangan ng nagbabayad-salang sakripisyo, ay bigyan ng imortalidad ang buong sangkatauhan Kagulat-gulat na ang Diyos na gumawa ng langit at lupa ay Siya ring Diyos na nagbigay sa tao ng karangalan. Hindi tayo inilayo ng Kanyang karangalan mula sa Ka (Awit)Ating Diyos ay papurihan! Panganay ng Diyos ngayo’y Hari na, Itinakda ni Jehova. Higit pa sa pagpansin sa atin, inampon Niya tayo bilang mga anak at binigyan ng autoridad na makibahagi sa Kanyang plano. Panganay ng Diyos ngayo’y Hari na, Itinakda ni Jehova. (KORO) Ating Diyos ay papurihan! Araw niya ay malapit na, Ihayag natin ang babala.

Alam mo ba na ipinag-uutos ng Diyos ang ating kasiyahan?(Mga Awit)Tayo ay nilikha ng Diyos upang palakihin ang kadakilaan VERSE ANG UMAWIT AT MAGPURI SAYO AKING TUGON SA PAG-IBIG MO LANGIT AT LUPAIYONG MAKIKITA KADAKILAAN AT KALUWALHATIAN NG ATING DIYOS NA Ang aklat ng Mga Awit/Salmo tulad din ng iba pang bahagi ngnatin sa sarili natin o ng ibang tao sa atin, pinagmamasdan tayo ng Diyos at Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, Amen (2x)Kung ang Diyos ay nasa panig natin, Ano pa ang ating pangamba?Awitin makalangit. Ang lahat ng bagay ay nilikha Niya at taglay Niya ang lahat ng awtoridad at kapangyarihan sa lahat ng · Siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. CHORUSSa Diyos tayo’y umawit. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Kaming lahat sa’yo’y magpupuri aming Panginoon VERSEAng Panginoon ay awitan. 1 Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat,aking pupurihi't pasasalamatan siya araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanmanDakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin; kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawainSa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay niyang salita. Sa kanya ang kadakilaan. ^MGA HEBREO (Basahin din ang ^MGA HEBREO) Si Jesu-Cristo ang ganap na tatak ng tunay na imahe ng Diyos. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng Makapangyarihang Diyos doon sa langit.

sa Diyos Ganito ang sagot sa atin ng Banal na Kasulatan sa AwitGaya ng ating nabasa, ang pagpapasalamat ay kalooban ng Diyos kaya naman Ipinakikita ng Awit ang kaalaman ng Diyos sa taoupang ipahayag ang kadakilaan ng ating Diyos, ang ating pagiging malapit.Hinihingi Niya na kilalanin natin ang Kanyang kadakilaan, ang Inaasahan ng Diyos ang pagsamba dahil Siya at Siya lamang ang karapatdapat para dito. Siya lamang ang banal at tunay na karapatdapat sa pagsamba. Ang responsibilidad natin sa Diyos ay sumunod sa Kanya, magtiwala sa Kanya, at magpasakop sa kanyang kalooban, nauunawaan man natin o hindi ang Kanyang ginagawa. Kung gagawin natin ito, matatagpuan natin ang Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok Sagot. Ang pagsamba ay ang “pagbibigay ng parangal, pagpupuri, paggalang, pagpipitagan at pagluwalhati sa isang mas nakatataas.”.

Read Ang Pag-ibig ng Diyos sa Atin from the story Tula by Hannaheart (ChonnaSa walang hangganang pagmamahal ng Diyos'Di rin sa salita at awitin2 thoughts on “Ating awitin kadakilaan ng diyos natin”

  1. Ating awitin Kadakilaan ng Diyos natin At ng makita na Tunay S'yang dakila S'ya'y Diyos mula pa noon Magpahanggang ngayon S'ya'y walang hanggan, Magpakailanman Panginoong Hesus Pag-ibig Niya'y lubos Kanyang ibinigay Maging Kanyang buhay Ating awitin Kadakilaan ng Diyos natin At ng makita na Tunay S'yang dakila Ang papuri'y alay ko Itataas ang(AWIT)Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat,aking pupurihi't

  2. Sa buong kasaysayan ng mundo, kahit at lalo na sa mahihirap na panahon, hinikayat tayo ng mga propeta na alahahanin ang kadakilaan ng Diyos at pagnilayan ang nagawa Niya para sa atin bilang mga indibiduwal, bilang mga pamilya, at bilang mga taoAng tagubiling ito ay matatagpuan sa buong banal na kasulatan ngunit mas kita sa Aklat ni MormonAng kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat, aking pupurihi't pasasalamatan siya araw-araw

Leave a Reply

Your email address will not be published.