Category: DEFAULT

Bakit kailangan nating matakot sa diyos

15.02.2023 | СмутА | 2 Comments

Bakit kailangan nating matakot sa diyos

Walang dahilan upang matakot tayo sa Kanya sa ganitong paraan Kung susuriin natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus, walang duda na siya’y naging isang alipin. (Isaias,) Kaya kung susundin natin ang patnubay ng Diyos, mapapabuti tayo. Sa ibang salita, para mabuhay nang maayos at maligaya, kailangan natin ang DiyosAng tunay na karunungan ay bunga ng pagkaunawa kung sino ang Diyos, na Siya ay banal at makatarungan. Ang iyong kapayapaan nga ay magiging gaya ng ilog, at ang iyong katuwiran ay magiging gaya ng mga alon sa dagat.”. Ang buong buhay ni Hesus ay nakasentro sa paglilingkod sa Diyossa Kanyang pagtuturo, pagpapagaling, at pangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos (Mateo). Sinabi ng Deuteronomio,, “At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Dios, kundi matakot ka sa Panginoon mong Dios, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon · Totoo rin ito sa ating relasyon sa ating Diyos Ama sa langit. Totoo rin ito sa ating relasyon sa ating Diyos Ama sa langit. Walang dahilan upang matakot tayo sa Kanya sa ganitong paraan O kung magbibigay-pansin ka lamang sana sa aking mga utos! Kailangan nating katakutan ang Kanyang pagdidisiplina at magnasa na mamuhay ng kalugod lugod sa Kanya. Hindi dapat matakot ang mananampalataya sa Diyos dahil sa kanyang pagpaparusa. Pumunta Siya sa lupa “hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod Hindi dapat matakot ang mananampalataya sa Diyos dahil sa kanyang pagpaparusa. Kailangan nating katakutan ang Kanyang pagdidisiplina at magnasa na mamuhay ng kalugod lugod sa Kanya.

  • Dahil dito Sa bawat araw ay kailangan nating kausapin ang Panginoon. Hindi niya tayo hahayaan mapahamak o masaktan dahil tayo ay kanyang mga anak. Sinabi ni Jeremias alang-alang sa napipighating mga Judio: “Tinawag ko ang iyong pangalan, O Jehova, mula sa isang hukay na napakalalim Lumapit ka nang araw na patuloy akong tumawag sa iyo. Sinabi mo: ‘Huwag kang matakot.’”Dahil ang Diyos ay lumikha sa ating lahat. Kung lagi nating sinisikap na maging malapít sa Diyos, walang dahilan para matakot. Ang Diyos ay ating tagapagtanggol at proteksyon sa lahat ng bagay. Kailangan nating manalangin at magpasalamat sa kanya kundi dahil sa kanya, wala tayo.
  • (Isaias,) Kaya kung susundin natin ang patnubay ng Diyos, mapapabuti tayo. Sapagka't ito ang pagibig ng Dios, na ating tinutupad ang kaniyang mga utos. Ang iyong kapayapaan nga ay magiging gaya ng ilog, at ang iyong katuwiran ay magiging gaya ng mga alon sa dagat.”. At ang kanyang mga utos ay hindi mabigat Sa ibang salita, para mabuhay nang maayos at maligaya, kailangan natin ang DiyosPinatutunayan ng Pagsunod sa Diyos ang Ating Pag-ibigJuanSa pamamagitan nito alam natin na mahal natin ang mga anak ng Diyos, kapag iniibig natin ang Diyos at sinusunod ang kanyang mga utos. O kung magbibigay-pansin ka lamang sana sa aking mga utos!
  • Kailangan nating unahin ang Diyos nang higit sa lahat sa ating buhay Ang pinakamalaking tungkulin sa buhay ay alamin ang kalooban ng Panginoon at sundin iyon pagkataposDahil batid Niya na kung tunay natin Siyang mahal nanaisin nating sundin ang lahat ng iba pa Niyang mga utos. “Sapagka’t ito ang pagibig sa Diyos,” sabi ni Juan, “na ating tuparin ang kaniyang mga utos” (I Ni Juan ; tingnan din sa II Ni Juan). Ang pinakamalaking pagsubok sa buhay ay pagsunod sa Diyos. “Susubukin natin sila,” sabi ng Panginoon, “upang makita kung kanilang gagawin ang lahat ng bagay anuman ang iutos sa kanila ng Panginoon nilang Diyos” (Abraham).
  • At dahil diyan, hindi tayo dapat matakot sa anumang sitwasyon at sa mga taong nagbabanta sa atin, sa pisikal man o espirituwal na aspeto Ang kaalaman na ang Diyos ay ating kanlungan ay nagbibigay sa atin ng lakas ng loob upang tayo ay lalong magtiwala sa Kanya.
  • Bakit Dapat Nating Igalang ang Awtoridad “Bigyang-dangal ninyo ang lahat ng uri ng tao, magkaroon kayo ng pag-ibig sa buong samahan ng mga kapatid, matakot kayo sa Diyos, parangalan ninyo ang hari.”—PEDRO,(a) Kaninong tagubilin ang kailangan nating sundin (b) Anong mga tanong ang pag-aaralan natin sa kabanatang ito?

Ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng lakas. Simula ito sa chapterng Exodus. Ang panalangin ay nagpapabago sa ating saloobin. Ang panalangin ay nagbibigay inspirasyon at pag-asa. Nilagyan ni Jehova ng limitasyon ang magagawa nila sa atin. Sa chapter 1, hindi mo mapapansin na nandiyan ang Diyos sa years of slavery nila sa Egypt · Bakit natin Kailangang Mag Dasal Napapalapit tayo ng panalangin sa Diyos. (Apocalipsis,) Walang magagawa ang Diyablo para hadlangan iyan, dahil · Pero kapag nakasentro sa Diyos, makikilala mo ang Diyos at magiging tama rin ang pagkakilala mo sa sarili mo. ‌At yun naman ang gagawin ng Diyos sa pagtawag niya kay Moses—magpapakilala siya. Binabawasan ng panalangin ang stress. Pinapanatili tayo ng panalangin sa kalooban ng Diyos 4 Pero hindi tayo dapat matakot kay Satanas at sa mga demonyo. Nangangako si Jehova na “isang malaking pulutong” ng mga tunay na Kristiyano ang makakaligtas sa “ malaking kapighatian.”.

Napakaraming mga katanungan ng mga taong nag-aaral ng pilosopiya at maging ng mga ordinaryong tao ang binigyang kasagutan ng Diyos sa Bibliya · Paglalarawan: Ang Diyos ang nag-iisang Natatangi na nararapat sa lahat ng ating pagsamba, at nilikha tayo upang sambahin Siya. Sagot. Dapat nating basahin ang Bibliya sapagkat ito ay ang Salita ng Diyos para sa atin. Ang artikulong ito ay tumutukoy sa dalawang madalas na itanong na sumusunod: Kailangan ba Niya ang ating pagsamba at bakit Niya tayo nilikha upang sambahin Siya Ni Hamza Andreas Tzortzis () · Ang dakilang teologo na si Al-Ghazali ay angkop na nagpaliwanag na kung mahal natin ang ating sarili ay dapat nating mahalin ang Diyos: "Samakatuwid, kung ang pag-ibig ng tao para sa kanyang sarili ay kinakailangan, kung gayon ang kanyang pag-ibig para sa Kanya sa pamamagitan ng, una ang kanyang pagdating, at pangalawa, ang kanyang pagpapatuloy Sinasabi sa aklat ng Timoteo, na ang Bibliya ay hiningahan ng Diyos, ito ang Salita ng Diyos para sa atin.

Pareho din ito sa Diyos, ang pagdarasal ay · Ano ang Ibig Sabihin ng Pag-dasal Ang pagdasal ay madalas na ginagawa bilang isang paraan ng pagpapanatili ng pananampalataya sa isang Diyos. Ang pagbuo ng isang relasyon sa Diyos ay katulad ng pagbuo ng mga relasyon sa mga tao sa paligid natin, ito ay nangangailangan ng pagkikipagusap at pakikinig.2 thoughts on “Bakit kailangan nating matakot sa diyos”

  1. Sinabi ng Deuteronomio,, “At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Dios, kundi matakot ka sa Panginoon mong Dios, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon Ang tunay na karunungan ay bunga ng pagkaunawa kung sino ang Diyos, na Siya ay banal at makatarungan.

  2. Ang buong buhay ni Hesus ay nakasentro sa paglilingkod sa Diyossa Kanyang pagtuturo, pagpapagaling, at pangangaral ng tungkol sa kaharian ng Diyos (Mateo). Pumunta Siya sa lupa “hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod Kung susuriin natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus, walang duda na siya’y naging isang alipin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.