Category: DEFAULT

Mga aralin sa filipino 9 ikaapat na markahan

14.02.2023 | LaFrosty~ | 4 Comments

Mga aralin sa filipino 9 ikaapat na markahan

(F9PN-Ic-d) -Nasusuri ang tunggaliang tao vs. (9PT-Ic-d)Modyul)Napapangkat ang mga salita ayon sa antas ng pormalidad ng gamit nito (level of formality) (F9PT-IVd) 2)Naibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay na mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan (F9PN-IVd) 3)Nailalahad ang sariling pananaw sa kapangyarihan ng pag-ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa bayan (F9PB Pinagbatayan din ang Most Essential Learning Competencies (MELC) sa pagbuo ng mga aralin at gawain upang sa ganoon ay maipamamalas ng mga mag-aaral sa Baitangang kanilang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba't ibang uri ng teksto at saling-akda sa Ang video na ito ay tungkol sa TALAMBUHAY NI DR. JOSE RIZAL|MODULE 1| ARALIN SA FILIPINOTALAMBUHAYNIRIZALMODULE1FILIPINO9 JOSE RIZAL|MODULE 1 – Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. sarili sa binasang nobela. (F9PB-Ic-d) -Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda.

Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. – Matibay na paninindigan anumang bahagi ng modyul. (F9PB-Ic-d) -Nabibigyan ng sariling interpretasyon ang mga pahiwatig na ginamit sa akda. (9PT-Ic-d) Naibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay na mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhanNailalahad ang sariling pananaw sa kapangyarihan ng pag ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa bayanNagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng: – Damdamin. – Matibay na paninindiganNaibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay na mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhanNailalahad ang sariling pananaw sa kapangyarihan ng pag ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa bayanNagagamit ang mga angkop na ekspresyon sa pagpapahayag ng: – Damdamin. JOSE RIZAL|MODULE 1 – Nauuri ang mga tiyak na bahagi sa akda na nagpapakita ng katotohanan, kabutihan at kagandahan batay sa napakinggang bahagi ng nobela. sarili sa binasang nobela. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy (F9PN-Ic-d) -Nasusuri ang tunggaliang tao vs. Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito.

(F9PU-If) Nagagamit ang mga pang-ugnay sa pagpapahayag ng sariling pananaw. Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa mga aralin at paggamit ng SLM na ito. Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga tagapagdaloy Naisusulat ang sariling opinyon tungkol sa mga dapat o hindi dapat na katangian ng kabataang Asyano. (F9PN-Ig-h) Gumamit lamang ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. anumang bahagi ng modyul. (F9WG-If) Dula Nakabubuo ng paghuhusga sa karakterisasyon ng mga tauhan sa kasiningan ng akda.4 thoughts on “Mga aralin sa filipino 9 ikaapat na markahan”

  1. Modyul)Napapangkat ang mga salita ayon sa antas ng pormalidad ng gamit nito (level of formality) (F9PT-IVd) 2)Naibabahagi ang sariling damdamin sa tinalakay na mga pangyayaring naganap sa buhay ng tauhan (F9PN-IVd) 3)Nailalahad ang sariling pananaw sa kapangyarihan ng pag-ibig sa magulang, sa kasintahan, sa kapwa at sa bayan (F9PB

  2. Pinagbatayan din ang Most Essential Learning Competencies (MELC) sa pagbuo ng mga aralin at gawain upang sa ganoon ay maipamamalas ng mga mag-aaral sa Baitangang kanilang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip, at pag-unawa at pagpapahalagang pampanitikan gamit ang teknolohiya at iba't ibang uri ng teksto at saling-akda sa

  3. Ang video na ito ay tungkol sa TALAMBUHAY NI DR. JOSE RIZAL|MODULE 1| ARALIN SA FILIPINOTALAMBUHAYNIRIZALMODULE1FILIPINO9

  4. Ang video na itO ay tungkol sa BUOD NG NOLI ME TANGERE| NOLI ME TANGERE| @ARALIN SA FILIPINOMusic NOT mineGrab from YouCut vi

Leave a Reply

Your email address will not be published.