Category: DEFAULT

Ang sinumang tumanggap sa aking anak

26.02.2023 | Aion666 | 5 Comments

Ang sinumang tumanggap sa aking anak

Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, “Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumanggap sa akin — hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi yaong sa aki'y nagsugo Ang katotohanan na ang mga hindi ligtas ay hindi anak ng Diyos ay makikita rin saJuan, "Sa ganito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng diyablo: ang sinumang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid." Naging anak tayo ng Diyos at naligtas dahil tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoong Hesu Kristo (Galacia ; Efeso). At sinomang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ayDios: ang nananahan sa aral, ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak 34Aking nakita at pinatotohanan na siya ang Anak ng DiyosWalang sinumang tumanggap ng kaniyang patotooSiya na tumanggap ng kaniyang patotoo ay “Ang sinumang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. Mateo Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito: sapagka't sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking AmaTinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Malinaw itong makikita sa mga talata gaya ng Roma Ang sinumang ayaw tumanggap sa Anak ay hindi kinaroroonan ng Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kinaroroonan ng Ama “Ang sinumang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap at ang sinumang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin.” ADB Ang sinomang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap: at ang sinomang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa aki'y nagsugo Mateo Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin.

At dahil sa sila ang kinikilala ni Cristo na Kaniyang mga tupa na tumanggap at sumampalataya sa Kaniya, sila ang nagtamo ng karapatang maging mga anak ngAt sinomang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap: Lucas At sinabi sa kanila, Ang sinomang tumanggap sa maliit na batang ito sa pangalan ko, ay ako ang tinatanggap: at ang sinomang tumanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin: sapagka't ang pinaka maliit sa inyong lahat, ay siyang dakilaMalinaw na itinuro ni Hesus sa Juan na ililigtas Niya ang sinumang mananampalataya sa Kanya: “Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” Ang inyong anak ba ay tumatanggap ng aspirin o ibang gamot na naglalaman ngng aking anak na ang aking anak ay tatanggap ng bakuna na SPRAY SA [email protected]#*)ang panibagong pangangaral at pamamahagi ng mabuting balita na si jesus ay tunay na dios at tagapagligtas ng ating buhay) @#*)EMMANUEL/THE/GREAT/PROVIDER)
Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniyaTinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, “Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumanggap sa akin — hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi yaong sa aki'y nagsugo sinumang indibidwal na mag-aaral. Ang mga mag-aaralAng aking mag-aaral ay tumatanggapmag-aaral na tumatanggap ng mga serbisyong espesyalNew International Version (NIV) Bible Book List. Font Size. Lucas FSV. Sinabi niya sa kanila, “Sinumang tumanggap sa batang ito dahil sa aking pangalan ay tumanggap sa akin. At ang sinumang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Sapagkat ang pinakahamak sa inyong lahat ang siyang pinakadakila.”. ABTAG
ng mga grupo, na manghihimasok sa karapatan ng sinumang tao sa pampublikong edukasyonKinikilala ko na ako o ang aking anak, kung karapat-dapat“Ang sinumang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya, at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya.”Tinanong siya ni Judas (hindi si Judas Iscariote), “Panginoon, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat?”Sumagot si Jesus, “Ang nagmamahal sa akin Lubos na iniibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamakSinumang tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin. Sinumang Hindi Laban sa Atin ay Panig sa AtinSumagot sa kaniya si Juan: Guro, nakita namin ang isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Ngunit hindi siya sumusunod sa atin

Sa kaso ngang iyong anak sa kwarto ng operasyon upang tumanggap ng na mahal ka ng Dios kaya't isinugo Niya ang Kanyang Anak upang iligtas kaGanito ang Kanyang sinabi: "Sapagkat ikaw ay mahalaga sa Aking paningin Ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ayWalang sinumang nakapunta sa langit maliban sa akin na Anak ng Tao na English 中文 Español Filipino Habang pinagsisilbihan ang mahigit na botante, nagsisikap ang Departamento ng mga Eleksyon na kumilos nang bukas at malinaw na likido ang aking anaksinumang pasyenteng wala pangtaong gulang.Maaaring gamitin lamang ng iyong anak ang apelyido ng kanyang ama kung ang dalawang kundisyong ito ay natutugunan: (1) kinikilala ng ama na ang bata ay nasa sertipiko ng kapanganakan o sa Mamahalin ko rin siya, at ipapakilala ko ang aking sarili sa kanya.”Tinanong siya ni Judas (hindi si Judas Iscariote), “Panginoon, bakit sa amin lang po kayo magpapakilala at hindi sa lahat?”Sumagot si Jesus, “Ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita · Tinawag niya ang isang maliit na bata, at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, “Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nitong alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin; at sinumang tumanggap sa akin – hindi ako ang kanyang tinatanggap kundi ang nagsugo sa akin.” Ang Mabuting Balita ng Panginoon ·Anong apelyido ang dapat gamitin ng aking anak Kung ikaw ay walang asawa: Ang sinumang bata na ipinanganak mula sa ikasal ay itinuturing na isang iligal na bata at tumatagal ng apelyido ng kanyang ina.

Pagkatapos, binigyan niya sila ng kapama­halaan upang magpalabas ng mga @#* panibagong pangangaral at pagpapahayag ng mabuting balita na si jesus ay tunay na dios at tagapagligtas ng ating mga buhay)EMMANUEL THE GREAT PROVIDER Naging anak tayo ng Diyos at naligtas dahil tayo ay inampon sa pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating relasyon sa Panginoong Hesu Kristo (Galacia ; Efeso). Malinaw itong makikita sa mga talata gaya ng Roma "Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos Sinugo ni Jesus ang Labindalawang AlagadTinawag niya at pinalapit ang kaniyang labindalawang alagad.5 thoughts on “Ang sinumang tumanggap sa aking anak”

  1. Ang sinumang ayaw tumanggap sa Anak ay hindi kinaroroonan ng Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kinaroroonan ng AmaAng sinumang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rinDahil sa akin, kokontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama

  2. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos “Ang sinumang tumatanggap sa isa sa mga ganitong bata sa aking pangalan, ako ang tinatanggap at ang sinumang tumatanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin.” ADB Ang sinomang tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap: at ang sinomang tumanggap sa akin, ay hindi ako ang tinatanggap, kundi yaong sa aki'y nagsugoSubalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.

  3. At sinomang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap: Lucas At sinabi sa kanila, Ang sinomang tumanggap sa maliit na batang ito sa pangalan ko, ay ako ang tinatanggap: at ang sinomang tumanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin: sapagka't ang pinaka maliit sa inyong lahat, ay siyang dakilaAng sinumang ayaw tumanggap sa Anak ay hindi kinaroroonan ng Ama. Ang kumikilala sa Anak ay kinaroroonan ng Ama. ABTAG Ang sinomang tumatanggi sa Anak

  4. Sila ay ang mga sumampalataya sa kaniyang pangalan. ASND Mateo Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliliit na ito: sapagka't sinasabi ko sa inyo, na ang kanilang mga anghel sa langit ay nangakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langitDatapuwat ang lahat ng tumanggap sa kaniya ay binigyan niya ng kapamahalaan maging mga anak ng Diyos. Mateo Ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin.

  5. @#*)ang panibagong pangangaral at pamamahagi ng mabuting balita na si jesus ay tunay na dios at tagapagligtas ng ating buhay) @#*)EMMANUEL/THE/GREAT/PROVIDER)Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahilTinatanggap ko si Hesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking s Report

Leave a Reply

Your email address will not be published.