Category: DEFAULT

Pahiyom anak sa ginoo simbahon ta ang dios nga malipayon

14.03.2023 | DeviloK | 4 Comments

Pahiyom anak sa ginoo simbahon ta ang dios nga malipayon

1 Dali kamo, daygon ta ang Ginoo! ug awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagdayeg!Kay ang Ginoo gamhanang Dios, gamhanang hari nga labaw sa tanang diosNagmando siya sa tibuok kalibotan Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipodModuol kita kaniya aron pagpasalamat. CHORUS: PAGASIMBAHON PAGASIMBAHON KA. DIOS NGA GAMHANAN PAGASIMBAHON KA. PAGAAWITAN PAGAAWITAN KA. DIOS NGA BALAAN PAGASIMBAHON KA. PAGASIMBAHON KA Ginoo, Pulong Ka sa Dios, Anak mismo sa Dios; Dagway Niya nga tinuod, Usa Kaniya gyudIkaw mismo mao ang Dios, Pagkalawas Niya; Diha Nimo Dios nadayagKay ang Dios kauban ta Kalipay Niyang magmalipayon ka Smile Faith Band Chorus: Smile child of the lord Let's worship God with joy The reason for this And still is all the time To God be glorious when you rejoice Let's throw away all the problems Let's throw away all the worries Just put all your trust in Him Just surrender it all to Him Because God is with us It's His pleasure to make you happy Mga Salmo RCPV. Ilha nga Dios ang GINOO! Awiti nga malipayon ang GINOO, tibuok kalibotan! Simbaha ang GINOO uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit! Sulod kamo sa iyang Templo ug pasalamati siya didto; sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto! Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha; kita iyang katawhan ug iya kitang panon.

  • Sa tanan nako simbahon Siya! Motingub sa pagdayeg, Karon sa atong pagsimba. Daygon ang Dios! Ang tanan, uban kang Abraham simbahon siya! Mga pulong: Joachim Neander, –; gihubad ni Catherine Winkworth, – Musika: Gikan sa Stralsund Gesangbuch, ; gihan-ay ni William S. Bennett, –, ug ni Otto Goldschmidt, – Ug ang “amen”.
  • Dali, O Hari sa mga Hari Pinalangga nga mga Anak, ang Dios Duol KaninyoHangupon Ta ang Kabuntagon sa IgpapahulayKamo mga Anak sa Ginoo.
  • Mga Pahimangno ug mga PasidaanBusa ipataas ang nahuyhoy ninyong mga kamot ug lig-ona ang naluya ninyong mga tuhod!Subaya ninyo ang tul-id nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil kondili mamaayo hinuonPaningkamoti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tawo ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa
  • KORO: Ari, atong simbahon, Ari, atong simbahon, Ari, atong simbahon ang Ginoo. Nagakumpisal ako sa Diyos nga Amahan makagagahum sa tanan ug kaninyo mga igsoon kay nakalapas ako ug daku uyamut, sa hunahuna, sa pulong, sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angay’ng buhaton Nagpakatawo ang atong Ginoo. atong pagduawon, ug atong simbahon ang batang Dios.
  • Sulod kamo nga malipayon sa Balay sa atong DiosDali na ug Simbahon ta Siya, kay kita ang pinili N’yang katawhan, ang panon nga Iyang gi-amomaDali na ug awitan ta Siya. O! GINOO (Catalan) Intro: _____ Ginoo kaloy-i kami · Sulod kamo nga malipayon sa Balay sa atong Dios. Awitan ta ang Iyang Kadayganan, pagpasalamat atong ipadangat.
  • (Exo.)“Himoa ninyo ang Kasaulogan sa Pagsaylo alang sa Ginoo nga inyong Dios sa bulan sa Abib kay sa usa niana ka gabii sa maong bulan gikuha kamo sa Ginoo nga inyong Dios gikan sa EhiptoPag-ihaw kamog karnero o baka ingon nga pasidungog sa Ginoo nga inyong Dios aron kan-on sa Deuteronomio Ang Kasaulogan sa Pagsaylo.

Tanan: Aleluya! +IMNO SA PAGDAYEG “O COME, ALL YE FAITHFUL” Duul na kamo nga tanang matinumanon, Moduul nga malipayon sa Betlehem, Tan-awa natawo na ang Hari sa katawhan. Moduol kita kaniya aron pagpasalamatug awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagda nga gisugdan Dios nga atong Ginikinan pinaagi sa iyang anak nga si Jesus. Kuro: Pagdaygon ug simbahon, pagdaygon ug simbahon [chorus] c g/b f/a ikaw ang gugma tinubdan sa grasya c/em f ikaw ang simbahon takos og halangdon c/em dm f em gamhanan ka, gamhanan ka nga dios f dm f/g c gamhanan ka, gamhanan ka nga dios [VERSE II] C Em BISAN UG DI MATINUD-ANON F G KAPASAYLOAN MO NAANGKON C Em BISAN PUNO SA KASUBO F G GIHUGASAN MOG GIBAG-O Daygon ta ang Dios! Awit sa Pagdayeg Dali kamo, daygon ta ang Ginoo!Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod.4 thoughts on “Pahiyom anak sa ginoo simbahon ta ang dios nga malipayon”

  1. Simbaha ang GINOO uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit! Ilha nga Dios ang GINOO! Sulod kamo sa iyang Templo ug pasalamati siya didto; sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya Awiti nga malipayon ang GINOO, tibuok kalibotan! Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha; kita iyang katawhan ug iya kitang panon.

  2. Moduol kita kaniya aron pagpasalamatug awitan ta siyag malipayong mga awit sa pagda Awit sa Pagdayeg Dali kamo, daygon ta ang Ginoo!Mag-awit kita nga malipayon ngadto sa Dios nga atong tigpanalipod.

  3. O! GINOO (Catalan) Intro: _____ Ginoo kaloy-i kami Sulod kamo nga malipayon sa Balay sa atong Dios. Sulod kamo nga malipayon sa Balay sa atong DiosDali na ug Simbahon ta Siya, kay kita ang pinili N’yang katawhan, ang panon nga Iyang gi-amomaDali na ug awitan ta Siya. Awitan ta ang Iyang Kadayganan, pagpasalamat atong ipadangat.

Leave a Reply

Your email address will not be published.