Category: DEFAULT

Bible verse.na dpat purihin ang diyos

15.02.2023 | Dimа | 5 Comments

Bible verse.na dpat purihin ang diyos

Pupurihin ko’t pasasalamatan ang Diyos araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan3 Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin; kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawainSa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihanAng karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga 3 Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila: “Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga; yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihanAng lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta; ang iyong pangala'y pinupuri nila.” (Selah)[ a]Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan Ang Pagsamba sa Diyus-diyosan at ang Tunay na PagsambaMga anak ni Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni YahwehAng sabi niya, “Huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa; o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan, na labis nilang kinatatakutanAng dinidiyos nila'y hindi maaasahan Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin; ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain.

  • Ito'y dapat na malaman, tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang; lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal; purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan! O si Yahweh ay ating Diyos!
  • Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Dakila ang Poon, at karapat-dapat na siya’y purihin; ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan Pupurihin ko’t pasasalamatan ang Diyos araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman.
  • Ang pagtitiyaga ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Gayunman, dapat tayong maging maingat na Ipinakikita ng mga talatang ito ang mga aspeto ng layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok at kahirapan maging sa mga dinanas na pagsubok ni Kristo. “Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Cristo” (Filipos).
  • Kanyang isinulat, "Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan Kapag nauunawaan natin ang kalikasan ng ating kasamaan at kung hindi sa pag-ibig Diyos, kamatayan lang ang ating hantungan (Juan ; Roma), ang ating likas na tugon ay dapat na pagpapasalamat sa buhay na Kanyang ipinagkaloob. Sa Awitnagpuri si David para sa pagpapalaya ng Diyos.
  • Maliwanag na sinasabi sa Efeso na tayo ay hindi naligtas dahil sa mabubuting gawa. Sa katunayan, bago pa man tayo maligtas, ang mga ginagawa natin ay mga gawaing makalaman at ito'y hindi nagbibigay lugod sa Diyos; maging ang ating "pinakamatuwid" na gawa ay hindi naka abot sa kaluwalhatian ng Diyos (Roma at Isaias) Sagot.

O Yahweh, na aming Panginoon, sa buong mundo’y tunay kang dakilaIyong papuri’y abot sa langit!. —Mateo ; Ang tunay na relihiyon ay nagpapakita ng mapagsakripisyong pag-ibig Maliwanag, idiniin ng Kautusan na ang kalinisan ay isang kahilingan sa mga mananamba ng Diyos. Hindi nagbabago si Jehova. (Malakias) Tatanggapin lamang niya ang ating pagsamba kung ito ay “malinis at walang dungis.”. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan; o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan Nilikha mo siyang mababa sa iyonang kaunti, pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. —Juan,Ang tunay na relihiyon ay nakapokus sa Kaharian ng Diyos, hindi sa gobyerno ng tao, bilang ang tanging pag-asa ng mga tao. (Santiago) Kaya kailangan nating malaman kung ano ang inaasahan niya sa atin hinggil sa bagay na ito · Iyon ang dahilan upang ipagdiwang Siya! Ginawa mo siyang pinuno ng Ang tunay na relihiyon ay tumutulong sa mga tao na makilala ang Diyos, pati na ang kaniyang pangalang Jehova.5 thoughts on “Bible verse.na dpat purihin ang diyos”

  1. 3 Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin; kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawainSa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihanAng karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga

  2. 3 Ito ang sabihin sa Diyos na Dakila: “Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga; yuyuko sa takot ang mga kaaway, dahilan sa taglay mong kapangyarihanAng lahat sa lupa ika'y sinasamba, awit ng papuri yaong kinakanta; ang iyong pangala'y pinupuri nila.” (Selah)[ a]Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan

  3. Sinasabi saTesalonica, "Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus." Nakuha mo ba iyon Ipagpasalamat natin ang lahat ng mga pangyayari Isang kilalang tema sa Bibliya ang pagpapasalamat.

  4. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit: purihin ninyo siya sa mga kaitaasan Purihin ninyo ang Panginoon, ninyong mga anghel niya: ninyong makapangyarihan sa kalakasan na gumaganap ng kaniyang salita, na nakikinig sa tinig ng kaniyang salita. Awit Purihin ninyo ang Panginoon.

  5. Ito'y dapat na malaman, tayo'y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang; lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal; purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan! RTPV Magandang Balita Bible (Revised) O si Yahweh ay ating Diyos!

Leave a Reply

Your email address will not be published.