Category: DEFAULT

Tanda na.malapit na.ang pagwawakas.ng.mundo.ayun.sa.bibliya

14.02.2023 | Фулгримм | 3 Comments

Tanda na.malapit na.ang pagwawakas.ng.mundo.ayun.sa.bibliya

Ang nakakalungkot dito; ang sinumang taong mamamatay sa alin man sa pitong salot ay parurusahan sa impierno. Namatay sila sa poot ng Diyos kaya sila ang tinatawag na nahatulang buhay. Hindi na sila makasama sa paghatol ng mga patay dahil tapos na ang hatol sa kanila Ang huling aklat ng Bibliya ay tungkol sa panahon na “isisiwalat ang Panginoong Jesus.” (2 Tesalonica, 7) Mangyayari ito kapag dumating na si Jesus para alisin ang lahat ng masasama dito sa lupa at gantimpalaan ang mga sumasamba sa Diyos.—1 Pedro, Kaya sinasabi sa huling aklat ng Bibliya ang mga mangyayari sa hinaharap Iyon ang tanda ng “katapusan ng sistema ng mga bagay” na hahantong sa panahon kung kailan “darating ang wakas.” (Talata 3,) Kasama rito ang malalaking digmaan, kakapusan sa pagkain, mga lindol sa iba’t ibang dako, paglago ng katampalasanan, kawalan ng pag-ibig, at tusong mga pagsisikap ng mga lider ng relihiyon na iligaw ang mga tao Sinasabi sa Mateo –33, “Sa puno ng igos nga ay pagaralan ninyo ang kaniyang talinghaga: pagka nananariwa ang kaniyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tagaraw: Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya’y malapit na, nasa mga pintuan nga Ang Tanda ng Huling PanahonHabang si Jesus ay papalabas na sa templo, isa sa kaniyang mga alagad ay nagsabi sa kaniya: Guro, narito, anong ganda ng mga bato at anong ganda ng mga gusaliSumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Nakikita mo ba ang malalaking gusaling ito Walang matitirang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi babagsak· Ang mga ito’y tanda lamang ng nalalapit na katapusan.

Kapag ang sanga nito ay nanariwa na, at lumabas na ang mga dahon, alam ninyo na malapit na ang tag-initGayon nga rin kayo. Ayon sa Bibliya, ang “mundo,” o sanlibutan, na magwawakas ay ang mga taong ayaw sumunod sa Diyos at ginagawa lang kung ano ang gusto nila. Gaya ng ginawa ng Diyos noong panahon ni Noe, wawakasan Niya ang “isang sanlibutan ng mga taong di-makadiyos.”—Pedro ; Sinasabi saJuan “Ang sanlibutan ay lumilipas, pati ang pagnanasa nito.” Image Source: Kapag malapit na malapit na talaga ang pangangak, tuloy-tuloy at palakas ng palakas ang regular na paghilab ng tiyan. Kapag nakita na ninyo ang mga bagay na ito, alam ninyo na ito ay malapit na, nasa pintuan naKatotohanang sinasabi ko sa inyo: Kailanman ay hindi lilipas ang lahing ito hanggang mangyari ang mga bagay na itoang Munting Kaalaman ay naglalayong magbahagi at magpalawak ng karunungan patungkol sa iba't ibang bagay; tumatalakay sa iba't ibang kwento, istorya, kasaysa Kapag pumutok na ang tinatawag na ‘bag of waters’ o tubig na nasa bahay-bata, ibig-sabihin nito na malapit na malapit na talaga ang panganganak – at magpunta ka na sa ospital o lying-in clinic!

Sinabi ng Panginoon, “Ang pag-ibig ng tao ay manlalamig, at ang kasamaan ay lalaganap” (D at T). “At lahat ng bagay ay magkakagulo; atang takot ay Sa pagsasalita tungkol sa Kanyang Ikalawang Pagparito, sinabi ng Panginoon, “Ang oras at ang araw ay walang taong nakaaalam, ni ang mga anghel sa langit” (D at T). Itinuro Niya ito sa talinghaga ng puno ng igos. Ang Video na ito ay tumutukoy sa Mga Palantandaan at Sinabi ni propetang Daniel na ang panahon bago ang Ikalawang Pagparito ay magiging panahon ng kaguluhan na hindi pa kailanman naranasan ng mundo (tingnan sa Daniel). God bless! Sabi Niya kapag nakita natin ang puno ng igos na nagkakaroon ng mga dahon, masasabi nating paparating na ang tag-araw o tag-init This video is for Everyone and Base to resources according to the Bible. Thanks for watching.

f Isa kang regalo para sa iyong pamilya, hindi mo maipaliliwanag ang. Pananampalataya. Ang Misyon ng Pamilya sa Pagbibigay. Hindi ka pa nga nila nasisilayan, labis na ang kanilang tuwa, lalo na nang kanilang saya nang ikaw ay lumabas mula sa sinapupunan ng iyong ina. ng Edukasyon, Paggabay sa. Pagpapasiya at Paghubog ng.3 thoughts on “Tanda na.malapit na.ang pagwawakas.ng.mundo.ayun.sa.bibliya”

  1. Ang nakakalungkot dito; ang sinumang taong mamamatay sa alin man sa pitong salot ay parurusahan sa impierno. Hindi na sila makasama sa paghatol ng mga patay dahil tapos na ang hatol sa kanila Ang mga ito’y tanda lamang ng nalalapit na katapusan. Namatay sila sa poot ng Diyos kaya sila ang tinatawag na nahatulang buhay.

  2. Ang huling aklat ng Bibliya ay tungkol sa panahon na “isisiwalat ang Panginoong Jesus.” (2 Tesalonica, 7) Mangyayari ito kapag dumating na si Jesus para alisin ang lahat ng masasama dito sa lupa at gantimpalaan ang mga sumasamba sa Diyos.—1 Pedro, Kaya sinasabi sa huling aklat ng Bibliya ang mga mangyayari sa hinaharap

  3. Libo-libong tao na ang napagsilbihan ng programa sa pagsagot ni Bro. Eli ng kanilang mga katanungan hinggil sa pananampalataya, relihiyon, kaligtasan, at tamang paglakad sa daan na itinuturo ng

Leave a Reply

Your email address will not be published.