Category: DEFAULT

Pagsang-ayon ng diyos sa pamumuno ng emperador

11.03.2023 | Abillity | 1 Comments

Pagsang-ayon ng diyos sa pamumuno ng emperador

Ang Aklat ng Deuteronomio gayundin ang ibang mga aklat ng Tanakh ay isinulat sa panahon ng pamumuno ni Josias (Gawa) Dahil sa pasiyang ito, baka tumindi ang pag-uusig sa mga Judiong Kristiyano. Frederick I Ano ang pangalang nangangahulugang ideya ng isang estado na malawak at makapangyarihan ("Roman") at nagdala sa mga taong nagmula sa iba't ibang uri at Si haring Josias ay muling bumalik sa monolatriya (pagsamba lamang sa isang diyos ngunit pagkilala sa pag-iral ng ibang mga diyos). Nang tinanggap ninyo ang hamon ng isang missionary na manalangin upang malaman na ang Aklat ni Mormon ay salita ng Diyos, nanampalataya kayo upang sumang-ayon sa isang tagapaglingkod ng Panginoon8 Sa tulong ng Salita ng Diyos at ng kaniyang espiritu, ang taimtim na mga Kristiyanong iyon ay sumapit sa “lubos na pagkakaisa.”. Ang inyong pananampalatayang sang-ayunan ang mga tagapaglingkod ng Diyos ay nasa kaibuturan ng inyong kaligayahan maging sa buhay na ito. Pero lubusang sinuportahan ng tapat na mga Kristiyano ang tagubiling ito na salig sa Bibliya Sa pagkakaluklok ng emperador, doon pa lamang ang kauna-unahang pagkakataon opisyal na tatawagin ng isang hari o emperador ng Germany ang kanilang kaharian bilang "Holy Roman Empire".1 thoughts on “Pagsang-ayon ng diyos sa pamumuno ng emperador”

  1. Baka maisip mo: ‘Nang tanggapin ni Rehoboam ang pagtutuwid ng Diyos, talaga bang nagsisisi siya at gustong paluguran ang Diyos o dahil lang ito sa impluwensiya ng iba?’ (2 Cro., 4;) Sa huling bahagi ng kaniyang buhay, bumalik siya sa paggawa ng masama. Ibang-iba siya sa lolo niyang si Haring David! Kaya nakagawa siya ng masama at nahulog sa huwad na pagsamba.

Leave a Reply

Your email address will not be published.