Category: DEFAULT

Modyul 3 aralin 2 mga isyu sa kasarian at lipunan

14.02.2023 | ROMA13 | 4 Comments

Modyul 3 aralin 2 mga isyu sa kasarian at lipunan

Binubuo ito ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum Ang Aralin 2ay tumutukoy sa Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan. Ito ay nahahati sa sumusunod na paksa: PaksaDiskriminasyon sa mga Kalalakihan, Kababaihan at LGBT PaksaMga karahasan sa mga Kababaihan, Kalalakihan at LGBT Pinakamahalagang Kasanayang Pampagkatuto ARALINMga Isyu sa Kasarian at Lipunan DISKRIMINASYON SA KASARIAN Diskriminasyonay ang anumang pag-uuri, eksklusyon, o restriksyon batay sa kasarian na naglalayon o nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang, at pagtamasa ng lahat ng kasarian ng kanilang mga karapatan o kalayaan Mga Isyung Pangkapaligiran PartKahalagahan ng Kahandaan, Disiplina at Kooperasyon sa Pagtugon sa mgaMga Isyu sa Kasarian at Lipunan Part 2GradeAraling Panlipunan Modyul: Mga Isyu sa Kasarian at Lipunan by DepEd Tambayan Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan.

View from AA 1AralinMga Isyu sa Kasarian at Lipunan PAKSA: DISKRIMINASYON Nasusuri ang sitwasyon ng diskriminasyon gamit ang isang kwento Nakikilala ang gampanin ng · ARALINMGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN Diskriminasyonang anumang pag-uuri, eksklusyon, o restriksyon batay sa kasarian na naglalayon o nagiging sanhi ng hindi pagkilala, paggalang, at pagtamasa ng mga karapatan o kalayaan Karahasan – karahasang nangyayari dahil sa di pantay na relasyong kapangyarihan at batayang inaasahan base kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng isang tao, na maaaring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya nang siya'y ipanganak, kabilang ang personal na pagtuturing niya sa sariling katawan (na maaaring mauwi, kung malayang pinipili, sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin sa katawan sa pamamagitan ng pagpapaopera, gamot, o iba pang paraan) at iba pang

Tamang sagot sa tanong: Mga Sanggunian Kontemporaryong Isyu, Araling PanlipunanModyul ng Mag-aaralpahinaGawainuto: Tukuyin ang mga salitang inilalarawan sa sumusunod napangungusap Ito ay ang sektor ng lipunan na binubuo ng mganakikilahok sa mga kilos protesta, mga lipunangpagkilos, at mga boluntaryong organisasyon Ang samahang ito ay naglalayong protektahan anginteres ng mga4 thoughts on “Modyul 3 aralin 2 mga isyu sa kasarian at lipunan”

  1. Ang modyul na ito ay nahahati sa dalawang aralin: LeksyonDiskriminasyon sa Kababaihan, Kalalakihan at LGBT LeksyonMga Halimbawa ng Karahasan sa KabAng Aralinay tumutukoy sa Mga Isyu sa Kasarian at Lipunannatatalakay ang iba't ibang anyo ng karahasan laban sa mga kababaihan, kalalakihan

  2. MGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN Inihanda ni EDMOND R. LOZANO MODYULSAN ISIDRO NHSSEXROLEGENDER3rd Quarter#COMMUNITY AralinAralinMGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN Sa Pilipinas, kahit malayo na ang narating ng KABABAIHAN sa larangan ng pulitika, negosyo, edukasyon, at iba pang larangan; nanatiling biktima pa rin sila ngView from AA 1AralinMga Isyu sa Kasarian at Lipunan PAKSA: DISKRIMINASYON Nasusuri ang sitwasyon ng diskriminasyon gamit ang

  3. View from AA 1AralinMga Isyu sa Kasarian at Lipunan PAKSA: DISKRIMINASYON Nasusuri ang sitwasyon ng diskriminasyon gamit ang isang kwento Nakikilala ang gampanin ngARALING PANLIPUNAN ModuleMga Isyu At Hamon Sa. KasarianMAPA NG MODYUL: Ito ang simpleng concept map ng mga araling tatalakayin sa modyul na

  4. AralinMGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN Sa Pilipinas, kahit malayo na ang narating ng KABABAIHAN sa larangan ng pulitika, negosyo, edukasyon, at iba pang larangan; nanatiling biktima pa rin sila ngdiskriminasyon at karahasan.SEXROLEGENDERROLE3 rd QuarterSEXROLEGENDER3 rd QuarterUNIVERSEMGA ISYU SA KASARIAN AT LIPUNAN Inihanda ni EDMOND R. LOZANO MODYULSAN ISIDRO NHSSEXROLEGENDER3rd Quarter#COMMUNITY Aralin 2;Aralin 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.